Rostlinná výroba

Obhospodařujeme zemědělskou půdu, která je tvořena pěti katastrálními územími a to Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Radějov a Tvarožná Lhota.

Na jedné straně je katastr ohraničen řekou Moravou a na druhé straně hranici tvoří podhůří Bílých Karpat. Od toho je odvozena i půdní skladba, kterou tvoří z části karpatský flyš, dále těžké pomoravní naplaveniny a lehčí půdy na k. ú. Sudoměřice. Celá oblast je zařazena v kukuřičné výrobní oblasti, nadmořská výška v rozmezí 160 – 220 m s průměrnou roční teplotou 9°C s ročním úhrnem srážek 550 mm.

Obdělávaná plocha činí 3754 ha, z toho připadá na ornou půdu 3276 ha, na TTP 415 ha a vinice 63 ha. Osevní postup je tvořen základními obilovinami, to je pšenice ozimá, ječmen jarní a kukuřice na zrno. Dále se pěstuje řepka ozimá, cukrovka a slunečnice. Pak jsou v osevním postupu zastoupeny krmné plodiny a to vojtěška a kukuřice na siláž, která je využívána jak pro živočišnou výrobu tak pro bioplynovou stanici.

Osevní postup je víceméně stabilní, mění se jen výměra jednotlivých plodin. Veškerou produkci rostlinné výroby jsme schopni zpracovat a uskladnit na svých posklizňových linkách, což má výhodu především při následném prodeji komodit. Veškeré práce jako je příprava půdy, setí a vlastní sklizeň si provádíme vlastními mechanizačními prostředky. Rostlinná výroba je z hlediska ekonomického pro naši firmu stabilizujícím prvkem.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku